• Katalóg podporných opatrení

    • Katalóg podporných opatrení špecifikuje podporné opatrenia vo výchove a vzdelávaní poskytované školou alebo školským zariadením, ktoré sú potrebné na to, aby sa dieťa alebo žiak mohli plnohodnotne zapájať do výchovy a vzdelávania a rozvíjať svoje vedomosti, zručnosti a schopnosti.

     Podporné opatrenie podľa §145b,ods.2 Školského zákona:

     a) úpravy cieľov, metód, foriem a prístupov vo výchove a vzdelávaní

     b) úpravy obsahu výchovy a vzdelávania a hodnotenia výsledkov dosiahnutých žiakmi

     c) zabezpečenie činností na rozvoj pohybovej schopnosti, zmyslového vnímania, komunikačnej schopnosti, kognitívnej schopnosti, sociálno-komunikačných zručností, emocionality a sebaobsluhy

     d) poskytovanie kurzu vyučovacieho jazyka školy alebo inej podpory pri osvojovaní si vyučovacieho jazyka školy

     f) zabezpečenie doučovania alebo cieleného učenia na dosiahnutie najvyššieho individuálneho kognitívneho potenciálu žiaka

     g) skvalitnenie podmienok výchovy a vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia

     h) zabezpečenie vzdelávania sa vo vyučovacom predmete alebo vo vzdelávacej oblasti vo vyššom ročníku pre žiakov s nadaním

     i) zabezpečenie osobitných foriem komunikácie žiaka so zdravotným postihnutím

     j) činnosť na podporu sociálneho zaradenia

     k) činnosť na podporu predchádzania ukončenia školskej dochádzky v nižšom ako poslednom ročníku ZŠ

     l) špecializované kariérové poradenstvo

     m) zabezpečenie pôsobenia pedagogického asistenta v triede

     n) poskytovanie zdravotnej starostlivosti

     o) zabezpečenie sebaobslužných úkonov podľa osobitného predpisu 80c) v čase výchovno-vzdelávacieho procesu

     p) poskytnutie špeciálnych edukačných publikácií a kompenzačných pomôcok

     q) zabezpečenie úpravy priestorov školy určených na podporu vnímania a nadobúdanie zručností

     r) odstraňovanie fyzických bariér v priestoroch školy a organizačných bariér pri výchove a vzdelávaní

     s) zabezpečenie diétneho stravovania

     t) prevencia na podporu fyzického zdravia, duševného zdravia a prevencia výskytu rizikového správania

     u) krízová intervencia

      

     Podrobnejšie na:

     Katalóg podporných opatrení | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (minedu.sk)

  • Kontakty

   • Základná škola, Pionierov 1, Rožňava
   • sekreteriát: 058/7345278, 0911350283 školská jedáleň: 058/7345481 zástupcovia riaditeľky školy: 0911278194 riaditeľka školy: 0918348975 CVČ – 0944 468 887
   • 35543647
   • 2021645065
   • E0006565762
   • https://www.facebook.com/zspionierka
   • https://www.instagram.com/zspionierov/
   • Pionierov 1 04801 Rožňava Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje