• Školský špeciálny pedagóg

    • Školský špeciálny pedagóg: Mgr. Danka Balážová

      

     Konzultačné hodiny: Pondelok: 13:30 – 14:30

      

     Náplň práce:

      

     Školský špeciálny pedagóg poskytuje v našej škole špeciálno-pedagogický servis žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP):

     1. začleneným žiakom so špecifickými vývinovými poruchami učenia a správania, ktorí postupujú podľa individuálnych výchovno-vzdelávacích programov,
     2. žiakom zdravotne oslabeným (mentálne, sluchovo, zrakovo znevýhodneným, s narušenou komunikačnou schopnosťou, s autizmom),
     3. žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia.

                                   

     Spolupráca s učiteľmi, výchovným poradcom, asistentmi učiteľa:

     1. priebežne konzultuje s triednymi učiteľmi o zvolenom postupe a napredovaní žiaka vo vyučovacom procese a pri tvorbe IVP,
     2. poskytuje učiteľom vzdelávajúcim individuálne začlenených žiakov odporúčanú odbornú literatúru ako aj odborné konzultácie,
     3. spolupracuje s výchovným poradcom pri zjednocovaní výchovných vplyvov na individuálne začlenených žiakov,
     4. spolupracuje s asistentmi učiteľa, pomoc pri riešení problémov pri priamej výchovno-vzdelávacej činnosti žiakov so ŠVVP

      

     Spolupráca so zákonnými zástupcami/rodičmi:

     1. poskytuje individuálne konzultácie, poradenstvo a potrebné informácie rodičom žiakov so ŠVVP, 
     1. informuje zákonných zástupcov o ich právach a povinnostiach pri začlenení ich dieťaťa ako žiaka so ŠVVP
     2. zabezpečuje zvýšenie informovanosti zákonných zástupcov žiakov v problematike individuálnej integrácie (začleňovaní) na základných školách k témam:
      • výhody a nevýhody individuálneho začlenenia na základnej škole
      • rodinné prostredie a jeho vplyv na výkony detí
      • psychické problémy žiakov a ich vplyv na výkony v škole

      

     Spolupráca so špecializovanými poradenskými zariadeniami:

     1. zúčastňuje sa na pravidelných pracovných stretnutiach špeciálnych pedagógov,
     2. zúčastňuje sa na školeniach,  ktoré sa týkajú problematiky začlenených žiakov,
     3. priamo navštevuje poradenské zariadenia, zúčastňuje sa na stretnutiach s psychológmi a špeciálnymi pedagógmi , konzultuje vhodné metódy a formy pri výchove a vzdelávaní žiakov so ŠVVP
  • Kontakty

   • Základná škola, Pionierov 1, Rožňava
   • pionierka.zs@gmail.com
   • admin@zspionierka.sk
   • admin@zspionierka.sk
   • sekreteriát: 058/7345278, 0911350283 školská jedáleň: 058/7345481 zástupcovia riaditeľky školy: 0911278194 riaditeľka školy: 0918348975 CVČ – 0944 468 887
   • 35543647
   • 2021645065
   • E0006565762
   • admin@zspionierka.sk
   • https://www.facebook.com/zspionierka
   • https://www.instagram.com/zspionierov/
   • Pionierov 1 04801 Rožňava Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje