• Školský podporný tím   

     Podporný tím poskytuje našim žiakom špeciálno-pedagogickú podporu, jeho členovia sa spolu s učiteľmi starajú o bezpečné prostredie školy, o zlepšovanie vzťahov a sociálnej klímy v triedach, o rozvoj emocionálnej inteligencie, sociálnych kompetencií a zručností detí. 

     Aké úlohy má školský podporný tím?   

     • Riešenie konfliktov prostredníctvom nenásilnej komunikácie, pravidelná individuálna reflexia so žiakmi, podpora rozvíjania emocionálnej inteligencie u žiakov. 

     • Vyhľadávanie a identifikácia zdrojov a rizík, ktoré vznikajú či už na strane žiakov alebo učiteľov.  

     • Poskytnutie poradenstva, podpory a vzdelávania učiteľom, pedagogickým asistentom a rodičom, podpora vedenia školy pri napĺňaní vízie a smerovaní školy. 

     • Preventívne a depistážne programy.  

     • V prípade potreby realizácia rôznych cielených intervencií (napr. individuálna alebo skupinová podporná psychoterapia) 

     • Aktívna a úzka spolupráca s inými odbornými poradenskými zariadeniami. 

     • Realizácia sociometrie tried, skúmanie klímy učiteľského zboru v prípade potreby realizovanie 360° spätnej väzby.  

     • Realizovanie pravidelných tímových porád, supervízií zamestnancom a vzdelávaní ostatných zamestnancov, podľa možností a potrieb školy. 

     • Poskytovanie poradenstva a podpory pedagogickým asistentkám. 

     • Vytváranie podmienok na individuálnu podporu všetkých žiakov v škole, vytváranie vhodných podmienok na rozvoj inkluzívneho vzdelávania. 

     Ako postupovať ak vznikne problém? 

     Pri riešení jednotlivých problémov, postupujeme podľa schémy trojstupňovej pomoci: 

     U1 - Úroveň 1 – bežná prevencia a podpora    

     Práca učiteľov s podporou asistenta na hodine i cez prestávky, riešenie problémov triednymi učiteľmi, komunikácia s rodičmi. Centrom tejto úrovne je triedny učiteľ, pedagogický asistent a rodič ako najdôležitejšie vzťahové osoby okolo dieťaťa. Kariérový poradca pomáha predovšetkým pri podpore prestupu na vyšší stupeň vzdelávania a pomáha zosúlaďovať IVP žiaka a smerovanie jeho ďalšieho kariérového rozvoja. Na tejto úrovni v rámci prevencie aktívne  pôsobí aj školský psychológ - podpornými programami, meraním  klímy,  aktivitami, sústredeniami, akciami  v úzkej  spolupráci s  triednymi  učiteľmi, členmi  podporného  tímu v preventívnej práci a identifikácii rizík a zdrojov žiakov. Školský špeciálny pedagóg pôsobí v tejto fáze ako poradca.  

     Pozn.: Požiadavka na  riešenie  problému primárne vychádza od triedneho učiteľa, resp. od učiteľa, ktorý zaznamená problém. Ten realisticky zhodnotí svoje sily (nepreceňovať sa, ani nepodceňovať sa) a v prípade potreby sa obráti priamo na jednotlivých odborníkov (po zvážení tiež na vedenie školy). V prípade intervencie podporného tímu je triedny učiteľ vždy informovaný a prizvaný k riešeniu situácie.  

     U2 - Úroveň 2 - cielená (špecifická) intervencia a pomoc deťom v riziku.    

     Podpora v tejto úrovni je smerovaná k žiakom, ktorí sú ohrození školským neúspechom alebo emočnými ťažkosťami a vyžadujú si dlhodobejšiu a odbornú starostlivosť. Podľa typu problému na tejto úrovni zasahujú jednotlivo psychológ, špeciálny pedagóg, (podľa možností školy liečebný pedagóg alebo logopéd) - terapia, poradenstvo, sprevádzanie, reedukácie, podpora a usmernenie učiteľov a pod. Na tejto úrovni je možné poskytnúť niektorému žiakovi alebo menšej skupine žiakov špecifickú podporu. Jednotliví odborní a pedagogickí zamestnanci úzko spolupracujú medzi sebou a pokúšajú sa postupne inkluzívne vrátiť prácu s dieťaťom späť do triedy.  

      

     U3 - Úroveň 3 – komplexná starostlivosť o vážne ohrozené deti a ich rodiny.    

     Tím postupuje v úzkej spolupráci s učiteľmi, vedením školy, poradenským zariadením a inými zložkami pre pomoc deťom či rodine. Môže ísť o prípady krízovej intervencie pri smrti blízkej osoby, prípady týrania a vážneho zanedbávania, ohrozenia žiaka, traumatického rozvodu, porúch správania, vážnych psychických a úzkostných porúch, ťažšieho zdravotného znevýhodnenia a i.  

     Pozn.: Je potrebné, aby tím v súčinnosti s poradenským zariadením spoločne plánoval kroky, aby sa realizovali stretnutia so zápisnicami, spísali sa dohody, plány, navrhli sa účinné kroky a ich následná spoločná kontrola. Takéto hlbšie a komplexnejšie riešenia môžu vyžadovať prácu so žiakom a rodinou na viacerých úrovniach.  Jeden odborník rieši prostredie a rodinu žiaka, iný terapeuticky pracuje so žiakom, triedny učiteľ môže pracovať (v prípade potreby) aj s celou triedou na podpore žiaka. Niektoré prípady vyžadujú aj medzirezortnú spoluprácu (súdy, kuratela, polícia, lekári a i.). Nakoľko je škola k žiakovi a jeho rodine najbližšie, je nevyhnutné, aby aj ostatné subjekty aktívne spolupracovali a koordinovali svoje postupy s rodinou a školou. 

     Graf pomoci v troch úrovniach: 

      

     !!! Informácie na jednotlivých úrovniach sa zdieľajú s riaditeľkou školy a podľa dôvernosti s triednym učiteľom, vyučujúcimi učiteľmi a ostatnými pedagogickými zamestnancami. 

      

     Kto je členom nášho tímu? 

     Školský špeciálny pedagóg  - Mgr. Danka Balážová  

     Ako školská špeciálna pedagogička vychádzam najmä z práv každého, aj znevýhodneného a postihnutého dieťaťa, na rovnakú možnosť prístupu k informáciám, ku vzdelaniu a výchove na základe princípu rešpektovania individuality každého jedného žiaka. Moja činnosť je veľmi široká. Som hlavným koordinátorom realizácie integrácie žiakov so ŠVVP do bežnej školy. Konkrétne sa venujem: 

     • adaptácii žiakov na nové školské prostredie 

     • individuálnej práci so žiakmi 

     • reedukácii žiakov s problémami v učení   

     • spolupracujem na tvorbe individuálnych výchovno-vzdelávacích programov pre žiakov so ŠVVP 

     Súčasne som koordinátorkou školského podporného tímu. Mojou hlavnou úlohou je usmerňovať a sumarizovať činnosť tímu, sledovať efektivitu práce, posúvať požiadavky na tím konkrétnym členom, zvolávať a pripravovať zasadnutia. Taktiež zbieram stručnú spätnú väzbu, či bol prípad, problém vyriešený, ako pokračuje a podobne. 

      

     Školský psychológ - Mgr. Gabriel Bilik   

     Nie som šaman, kúzelník a ani liečiteľ. Nedokážem riešiť problémy mávnutím ruky, čítať myšlienky a ani nepoznám všetky riešenia na vaše ťažkosti. Dokážem tu však byť pre vás, keď to budete potrebovať. Hlavným nástrojom môjho povolania je vzťah dôvery a z neho vyplývajúca mlčanlivosť. Náplňou mojej práce sú: 

     • Konzultácia a poradenská činnosť pre žiakov, rodičov a zamestnancov školy. 

     • Preventívne programy pre deti. 

     • Orientačná psychologická diagnostika či už individuálne alebo skupinovo. 

     • Poskytuje psychologickú starostlivosť žiakom v krízových sociálnych a životných situáciách. 

     • Zachováva mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré sa dozvedel v rámci svojej práce.  

     Okrem spomínaných vecí pôsobím v rámci nášho školského podporného tímu aj ako kontaktná osoba. Môžete sa na mňa kedykoľvek obrátiť, keď budete mať  problém so žiakmi a chcete aby o tom školský podporný tím vedel.  

      

     Koordinátorka prevencie – Mgr. Miriam Liptáková 

     Zabezpečujem koordináciu prevencie sociálno-patologických javov ako súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu. Mojou úlohou je vykonávať prevenciu v oblastiach ako sú napríklad: prevencia pred užívaním návykových látok, pred násilím a šikanou, záškoláctvom a mnoho ďalšieho. Okrem toho taktiež: 

     • zisťujem názory a postoje žiakov 

     • spolupracujem s rodičmi žiakov 

     • zapájam celý pedagogický zbor do systému prevencie 

     • pôsobím na posilňovanie hodnotového systému našich žiakov a princípe rovesníckeho pôsobenia    

     • spolupracujem pri výchove žiakov k zdravému životnému štýlu.  

     V našom tíme sa venujem predovšetkým preventívnym aktivitám a opatreniam, ktorých úlohou je predchádzať k vzniku alebo zhoršovaniu rôznych nežiaducich prejavov správania a prežívania našich žiakov.  

      

     Pedagogické asistentky – Bc. Zuzana Gallaiová, Bc. Helena Nagyová, Alexandra Viktorová, Eliška Ficíková Hrabovská, Mgr. Emília Máziková, Mgr. Michaela Rochfalušiová, Bc. Žaneta Samková, Mgr. Daniela Domiková, Mgr. Denisa Pakesová. 

     Ako pedagogické asistentky motivujeme, podporujeme, vedieme žiaka k samostatnosti, k spolupráci s triednym učiteľom a ostatnými žiakmi v rámci triedy ako aj mimo nej. Ak je to potrebné, tak sprevádzame žiakov na školských akciách, spolupracujeme s pedagogickými a odbornými zamestnancami školy, ako aj so zákonnými zástupcami žiaka. Náplňou našej práce je:  

     • pomáhať učiteľovi pri výkone edukačných činnosti 

     • samostatne vykonávať menej náročné a pomocné práce vo výchove a vzdelávaní detí a žiakov 

     Na vyučovaní pomáhame pri práci so všetkými žiakmi, spoločne so školským podporným tímom definujeme oblasti podpory jednotlivých žiakov, silné stránky, oblasti, ktoré zvládne žiak sám tak, aby pomoc bola cielená a vychádzala z aktuálnych potrieb a nielen z diagnózy. 

      

     Dôležitými členmi nášho podporného tímu sú aj zástupcovia riaditeľky školy - Mgr. Erika Ocelníková (zástupkyňa riaditeľky pre I. stupeň) a Mgr. Attila Gyömbér (zástupca riaditeľky pre II. stupeň).  

     Vhodné podmienky na prácu nám vytvára riaditeľka školy PaedDr. Erika Fábiánová, ktorá je pravidelne oboznamovaná s našou činnosťou. 

      

     Ako nás môžete kontaktovať? 

     Okrem školského psychológa, ktorý je našou kontaktnou osobou, nás môžete taktiež skontaktovať prostredníctvom formulára .- klik tu: kontaktny_formular

      

      

  • Kontakty

   • Základná škola, Pionierov 1, Rožňava
   • sekreteriát: 058/7345278, 0911350283 školská jedáleň: 058/7345481 zástupcovia riaditeľky školy: 0911278194 riaditeľka školy: 0918348975 CVČ – 0944 468 887
   • 35543647
   • 2021645065
   • E0006565762
   • https://www.facebook.com/zspionierka
   • https://www.instagram.com/zspionierov/
   • Pionierov 1 04801 Rožňava Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje