• Školský parlament je žiakmi školy volený pracovný a poradný orgán vedenia školy a triednej samosprávy (aktivistov v každej triede). Stretáva sa podľa schváleného plánu, jeho program vyplýva z plánu činnosti a vo svojej práci sa riadi schváleným štatútom alebo stanovami. 

    Význam a poslanie školského parlamentu
        
    • žiaci rozvíjajú svoju osobnosť, talent, záujmy
    • učia sa správne uplatňovať svoje práva a chápať svoje občianske a pracovné povinnosti
    • zapájajú sa do užitočných aktivít a rôznych súťaží
    • formujú a posilňujú vzťahy medzi staršími a mladšími spolužiakmi, medzi žiakmi a učiteľmi,  medzi učiteľmi a rodičmi
    • učia sa chápať význam poriadku, disciplíny a systematickosti v práci
    • učia sa zvládať životné situácie
    • snažia sa riešiť požiadavky a pripomienky žiakov
    • učia sa komunikovať, spolupracovať, rozvíjať organizačné schopnosti, kriticky, posudzovať
    • pomáhajú zlepšiť informovanosť v škole
    • motivujú k aktívnejšiemu štúdiu

      
    STANOVY ŠKOLSKÉHO PARLAMENTU

    Školský parlament je ustanovený, ak žiadosť o jeho ustanovenie podá riaditeľovi školy najmenej 30 % žiakov školy alebo ak jeho ustanovenie schváli rada školy.

     

    Počet členov školského parlamentu na účel prvých volieb určia predkladatelia žiadosti o jeho ustanovenie alebo rada školy, na priebeh volieb dohliada rada školy.

     

    Školský parlament musí mať minimálne päť členov a môže mať maximálne 17 členov.

     

    Členovia školského parlamentu sú volení svojimi spolužiakmi na začiatku školského roka. Svoju funkciu zastávajú v príslušnom školskom roku, v prípade nutnosti  môžu byť nadpolovičnou väčšinou svojich spolužiakov odvolaní a na ich miesto bude zvolený iný triedny zástupca.

     

    Všetci členovia školského parlamentu majú rovnoprávne postavenie, v prípade hlasovania platí 1 člen = 1 hlas

                Zvolený člen je povinný zúčastňovať sa na riadnych a mimoriadnych  zasadnutiach školského parlamentu, v prípade nutnosti sa ospravedlniť a zabezpečiť za seba náhradu.

    Na ustanovujúcej schôdzi členovia schvália štatút školského parlamentu.

     

    Na ustanovujúcej schôdzi takisto zvolia predsedu školského parlamentu členovia tajným hlasovaním z členov školského parlamentu. Na zvolenie predsedu sa vyžaduje nadpolovičná väčšina hlasov všetkých členov.

     

            Funkčné obdobie predsedu a členov školského parlamentu je jeden školský rok.

     

            Na zasadnutí školského parlamentu sa zúčastňuje aj pedagogický zamestnanec určený riaditeľom školy, ktorý nemá hlasovacie právo. Úlohou určeného pedagogického zamestnanca je dohliadať na riadny priebeh zasadnutí a dodržiavanie štatútu školského parlamentu a informovať spolu s predsedom školského parlamentu vedúcich zamestnancov školy o záveroch zasadnutia školského parlamentu

    Školský parlament volí zástupcu žiakov do rady školy.

    Školský parlament spolupracuje s obecným mládežníckym parlamentom. Ďalej odporúča obecnému mládežníckemu parlamentu svojich členov, ktorí môžu zastupovať svoju školu. Prostredníctvom obecného mládežníckeho parlamentu školské parlamenty spolupracujú.

    Každý člen školského parlamentu má za povinnosť informovať svojich spolužiakov o priebehu zasadnutí, o prerokovaných problémoch a rozhodnutiach, ku ktorým dospel školský parlament.

    Rozhodnutia školského parlamentu sú pre všetkých žiakov školy záväzné.

    Školský parlament nebude zasahovať do školských záležitostí, o ktorých rozhoduje výlučne riaditeľka školy.

    V prípade, že práca školského parlamentu bude iba formálna, môže riaditeľka školy jej činnosť kedykoľvek ukončiť. 


    ŠTATÚT ŠKOLSKÉHO PARLAMENTU
                                  
    1.1 Základné ustanovenia
     
    1. Školský parlament je zložený zo žiakov 5. až 9. ročníka a koordinátora.

    2. Sídlom parlamentu je Základná škola, Pionierov 1, Rožňava.

    1.2 Poslanie
     
    1. Poslaním parlamentu je riešenie výchovno-vyučovacích problémov, navrhovanie opatrení na zlepšenie všetkých činností na škole, vylepšovanie vzájomných vzťahov medzi žiakmi a pedagogickými pracovníkmi, hľadanie spoločných postupov pri organizovaní mimoškolskej činnosti žiakov, riešenie prípadných priestupkov žiakov voči školskému poriadku a usmerňovanie nevhodného správania sa mimo školy.


    2. Prijímanie opatrení pre zlepšenie výchovných činností na škole, zavádzanie prvkov demokracie pri vzájomnom kontakte učiteľa a žiaka, odstraňovanie vzájomných nedorozumení a predchádzanie týmto nedorozumeniam.


    3. Do pôsobnosti školského parlamentu patrí:


    a) právo podávať návrhy na skrášľovanie tried, chodieb, celej budovy a areálu školy, aktívne pomáhať pri estetickej úprave školy,


    b) právo podávať návrhy na zmeny či doplnenie školského poriadku pre žiakov školy, ktorí vedome poškodzujú  školský majetok.


    c) dbať na ochranu, bezpečnosť a zdravie pri vyučovaní,


    d) povinnosť oznámiť príslušnému učiteľovi nedostatky v triede,


    e) podávať návrhy na šetrenie elektrickou energiou, vodou,


    f) podávať návrhy na ekologizáciu školy a zdravé životné prostredie,


    g) organizovať alebo spolupôsobiť pri rôznych akciách a súťažiach, zberoch
    papiera, bodovaní tried – o najkrajšiu triedu, pri rozličných športových,
    kultúrnych a spoločenských podujatiach.

     

    1.3 Organizácia činnosti školského parlamentu

    1. Svojich zástupcov si žiaci volia na jeden rok. V prípade nespokojnosti s jeho činnosťou majú právo kedykoľvek odvolať zástupcu hlasovaním v triede a zvoliť si nového.


    2. Zástupcov pedagogického zboru určuje riaditeľka školy.


    3. Členovia spomedzi seba volia predsedu parlamentu a dvoch podpredsedov.


    4. Funkčné obdobie volených je jeden školský rok.


    5. Čestným členom predsedníctva je riaditeľka školy.


    6. Dospelí členovia parlamentu majú pri hlasovaní iba poradný hlas.


    7. V prípade rovnosti hlasov má predseda právo dvoch hlasov.


    8. Parlament bude zasadať vždy v prvý utorok v mesiaci, kde sa dohodnú prítomní členovia školského parlamentu o priebehu aktivít v danom mesiaci a uskutočnení ďalších stretnutí.

     

    9. Zasadnutia parlamentu sú v zásade verejné. Zvoláva ich predseda, ktorý vedie i rokovanie. Predseda rady môže poveriť vedením zasadnutia ktoréhokoľvek člena rady.
     
    1.4 Rokovanie školského parlamentu

    1. Programy na rokovanie parlamentu pripravuje jej predsedníctvo a zverejňuje ich najmenej tri dni pred zasadnutím.


    2. Súčasťou každého zasadnutia môžu byť interpelácie žiakov na vedenie školy a pedagogický zbor a naopak.


    3. Z každého rokovania rady treba vyhotoviť zápis. Tento budú zabezpečovať dvaja členovia školského parlamentu v spolupráci s koordinátorom.


    4. Predsedníctvo školského parlamentu má právo zvolať aj mimoriadne zasadnutie na návrh ktoréhokoľvek člena, pedagogického pracovníka, pokiaľ uzná, že predložené problémy sa musia okamžite riešiť a neznesie to odklad.


     
    1.5 Záverečné ustanovenie
     
    Tento štatút nadobúda platnosť dňa 1.1.2022


    Aké vlastnosti by mal mať člen školského parlamentu?

    1.  Dôvera väčšiny spolužiakov v triede a ich ochota rešpektovať jeho prácu v školskom parlamente.


    2.   Čestné a slušné vystupovanie voči spolužiakom i dospelým.


    3.     Organizačné schopnosti.


    4.     Zrozumiteľnosť a pohotovosť vo vyjadrovaní.


    5.     Rozhodnosť pri riešení problémov a obhájenie si svojich názorov;   schopnosť    argumentácie a   vedenia dialógu.


    6.     Schopnosť rešpektovať rozhodnutie väčšiny.

     

    Povinnosti člena školského parlamentu

    1. Člen školského parlamentu je povinný povedať všetko, čo sa dozvedel na zasadnutí na triednickej hodine vo svojej triede. Na triednickej hodine si po dohode s triednym učiteľom / učiteľkou dohodne pevne stanovený čas, ktorý bude na každej triednickej hodine využívať.
    2. Člen školského parlamentu sleduje nástenku, webové sídlo školy.
    3. Zapája sa aktívne do činností, akcií školského parlamentu.
    4. Zánik členstva v školskom parlamente :
    1. vystúpením člena  
    2. vylúčením člena z dôvodu neúčasti alebo iného priestupku
    3.  zánikom školského parlamentu


     

     

  • Kontakty

   • Základná škola, Pionierov 1, Rožňava
   • sekreteriát: 058/7345278, 0911350283 školská jedáleň: 058/7345481 zástupcovia riaditeľky školy: 0911278194 riaditeľka školy: 0918348975 CVČ – 0944 468 887
   • 35543647
   • 2021645065
   • E0006565762
   • https://www.facebook.com/zspionierka
   • https://www.instagram.com/zspionierov/
   • Pionierov 1 04801 Rožňava Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje