• O nás

    •      Školský klub je školské zariadenie výchovy mimo vyučovania. Tvorí pre deti prechod medzi výučbou v triedach a pobytom doma. Riadi sa výchovným programom „  Šťastné deti ...“. V ŠKD pracuje 11 vychovávateliek v 11 oddeleniach s počtom žiakov 270.

          ŠKD je v prevádzke pred vyučovaním od 6,30 do 7,30 hod., po vyučovaní od 11,30 do 17,00 hod.

          Školský klub slúži k výchove, vzdelávaniu a rekreácii žiakov. Svoju funkciu napĺňa činnosťami: odpočinková, rekreačná, záujmová a príprava na vyučovanie. Východiskom výchovno- vzdelávacej činnosti je pravidelné striedanie záujmových činností, ktoré vychovávateľky pripravujú tak, aby uspokojovali záujmy a rozvíjali schopnosti všetkých detí.

          Každé oddelenie má svoje zameranie, ktoré  realizujeme  každú stredu, kde si žiaci rozvíjajú svoj talent, schopnosti a nadanie.

          Vo výchovných činnostiach učíme žiakov odpočívať a rekreovať sa tak, aby to zodpovedalo zdravotno-hygienickým zásadám striedania práce a odpočinku, prispievalo k odstráneniu únavy z predchádzajúcej školskej činnosti, učíme ich ušľachtilo sa zabávať, uspokojovať , kultivovať a rozvíjať kultúrne potreby a rozmanité záujmy žiakov. Vedieme ich k pravidelnej príprave na vyučovanie a osvojovaniu si správneho spôsobu učenia.

          Výchovné programy zameriavame na oblasti:

     -         výchova k zdravému životnému štýlu

     -         posilňovanie komunikačných schopností

     -         výchova k manželstvu a rodičovstvu

     -         schopnosť nájsť si svoje miesto v skupine a spoločnosti a na formovanie životných postojov.

      

  • Kontakty

   • Základná škola, Pionierov 1, Rožňava
   • sekreteriát: 058/7345278, 0911350283 školská jedáleň: 058/7345481 zástupcovia riaditeľky školy: 0911278194 riaditeľka školy: 0918348975 CVČ – 0944 468 887
   • 35543647
   • 2021645065
   • E0006565762
   • https://www.facebook.com/zspionierka
   • https://www.instagram.com/zspionierov/
   • Pionierov 1 04801 Rožňava Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje