• Profil verejného obstarávateľa

    • Profil verejného obstarávateľa

     Verejný obstarávateľ:

     Základná škola, Pionierov 1, Rožňava

     Sídlo:

     Pionierov 1, 048 01 Rožňava

     Štatutárny zástupca:

     PaedDr. Erika Fábiánová, riaditeľka

     Základná škola, Pionierov 1, Rožňava

     je verejným obstarávateľom podľa § 7 zákona č. 343/2015

     Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  Zadávanie  zákaziek  na  dodanie  tovarov,  uskutočňovanie  stavebných  prác a poskytovanie  služieb  sa  realizuje  v  súlade  so  smernicou o verejnom obstarávaní mesta Rožňava.

     Smernica: Smernica_VO_-_2019.pdf alebo klik na stránku mesta Rožňava: mesto RV

     Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

     IČO: 35543647

     DIČ: 2021645065

     Bankové spojenie: SK65 7500 0000 0040 1224 9258

     Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: PaedDr. Erika Fábiánová

     Kontakt

     mobil - riaditeľka školy: 0918 348 975

     tel. - sekretariát:  058/7345278, 

     e- mail: pionierka.zs@gmail.com,

     internetová adresa: www.zspionierka.sk

     číslo elektronickej schránky: E0006565762

  • Kontakty

   • Základná škola, Pionierov 1, Rožňava
   • sekreteriát: 058/7345278, 0911350283 školská jedáleň: 058/7345481 zástupcovia riaditeľky školy: 0911278194 riaditeľka školy: 0918348975 CVČ – 0944 468 887
   • 35543647
   • 2021645065
   • E0006565762
   • https://www.facebook.com/zspionierka
   • https://www.instagram.com/zspionierov/
   • Pionierov 1 04801 Rožňava Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje