• Pre rodičov

     • Inklúzia, inkluzívne vzdelávanie

     Inkluzívne vzdelávanie je inovatívny flexibilný prístup vo vzdelávaní, ktorý zdôrazňuje právo každého jedinca na prístup k vzdelaniu čo najvyššieho stupňa a kvality, založenom na morálnych hodnotách, pričom škola rešpektuje individuálne osobitosti žiaka a osobitosti prameniace z jeho príslušnosti k určitej skupine. Výsledkom vzdelávania je jeho plnohodnotné začlenenie do spoločenského, hospodárskeho a kultúrneho života.

      

     • Špeciálna výchovno-vzdelávacia potreba

     Je podľa §2, pís. i) Školského zákona „požiadavka určená diagnostikou v zariadeniach poradenstva a prevencie na poskytnutie podporného opatrenia vo výchove a vzdelávaní žiakov“.

      

     • Do kategórie žiakov so ŠVVP podľa §2, pís. j) až p) Školského zákona patria:
     • žiaci so zdravotným znevýhodnením:
     • žiaci so zdravotným postihnutím

     (mentálnym, sluchovým, zrakovým, telesným, narušenou komunikačnou schopnosťou, s autizmom)

     • žiaci chorí alebo zdravotne oslabení
     • žiaci s vývinovými poruchami

     (s vývinovými poruchami učenia a poruchami aktivity a pozornosti)

     • žiaci s poruchami správania 
     • žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia
     • žiaci s nadaním

      

     • Podporné opatrenie

     Je podľa § 145a, ods. 1 Školského zákona „opatrenie poskytované školou alebo školským zariadením potrebné na to, aby sa dieťa alebo žiak mohli plnohodnotne zapájať do výchovy a vzdelávania a rozvíjať svoje vedomosti, zručnosti a schopnosti.

     Zoznam podporných opatrení poskytovaných školou je možné nájsť v Katalógu podporných opatrení, ktoré zverejnilo Ministerstvo vedy, výskumu a športu SR na svojej stránke:

      

     Katalóg podporných opatrení | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (minedu.sk)

      

  • Kontakty

   • Základná škola, Pionierov 1, Rožňava
   • sekreteriát: 058/7345278, 0911350283 školská jedáleň: 058/7345481 zástupcovia riaditeľky školy: 0911278194 riaditeľka školy: 0918348975 CVČ – 0944 468 887
   • 35543647
   • 2021645065
   • E0006565762
   • https://www.facebook.com/zspionierka
   • https://www.instagram.com/zspionierov/
   • Pionierov 1 04801 Rožňava Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje