• Školský špeciálny pedagóg

    •  

     Mgr. Danka Balážová

     balazova1@zspionierka.sk

     Konzultačné hodiny: Streda: 12:30 – 13:30

      

     Mgr. Silvia Jochman

     jochman1@zspionierka.sk

     Konzultačné hodiny: Piatok: 09:50-10:35

      

     Náplň práce:

     Školský špeciálny pedagóg poskytuje v našej škole špeciálno-pedagogický servis všetkým žiakom bez rozdielu. Individuálne alebo skupinové intervencie poskytuje žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP), ktorí postupujú podľa individuálnych vzdelávacích plánov (IVP):

     • žiakom so zdravotným znevýhodnením (s poruchami učenia a pozornosti, s narušenou komunikačnou schopnosťou a inými .
     • žiakom s nadaním
     • žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia.

                                   

     Spolupráca s pedagogickými zamestnancami:

     • priebežne konzultuje s triednymi učiteľmi a vyučujúcimi výchovno-vzdelávacie metódy a formy práce so žiakmi, spolupracuje pri tvorbe IVP
     • poskytuje učiteľom vzdelávajúcim žiakov so ŠVVP odborné konzultácie
     • spolupracuje so školským podporným tímom
     • metodicky usmerňuje prácu pedagogických asistentov.

      

     Spolupráca so zákonnými zástupcami/rodičmi:

     • poskytuje individuálne konzultácie, poradenstvo a potrebné informácie a materiály
     • zabezpečuje zvýšenie informovanosti zákonných zástupcov žiakov.

      

     Spolupráca so zariadeniami poradenstva a prevencie:

     • zúčastňuje sa na pravidelných pracovných stretnutiach špeciálnych pedagógov,
     • priamo navštevuje poradenské zariadenia, zúčastňuje sa na stretnutiach so psychológmi a špeciálnymi pedagógmi, priebežne konzultuje vhodné metódy a formy pri výchove a vzdelávaní žiakov so ŠVVP.
  • Kontakty

   • Základná škola, Pionierov 1, Rožňava
   • sekreteriát: 058/7345278, 0911350283 školská jedáleň: 058/7345481 zástupcovia riaditeľky školy: 0911278194 riaditeľka školy: 0918348975 CVČ – 0944 468 887
   • 35543647
   • 2021645065
   • E0006565762
   • https://www.facebook.com/zspionierka
   • https://www.instagram.com/zspionierov/
   • Pionierov 1 04801 Rožňava Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje