• Prípravy na nový školský rok

     • Milí priatelia!

      Mysleli sme si, že dnes "doklepeme" posledné prípravy na nový školský rok . Ale nie vždy ide všetko podľa plánu ..... Po viacerých telefonátoch je hádam isté, že posledný nový školský nábytok do tried a na chodby príde vo štvrtok ráno o 6.00 . My budeme tu a pripravení . O 8.30 vás budeme už prezlečení a s úsmevom čakať na slávnostnom otvorení školského roka .

      Zatiaľ malá ochutnávka toho, čo sme už stihli :)))

     • ORGANIZÁCIA A PODMIENKY VÝCHOVY A VZDELÁVANIA PRE ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022

     • ORGANIZÁCIA A PODMIENKY VÝCHOVY A VZDELÁVANIA NA ZÁKLADNEJ ŠKOLE, PIONIEROV 1 V ROŽŇAVE PRE ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022

       VŠEOBECNÉ POKYNY

      Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia.

      Ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov ochorenia COVID-19, bude umiestnený do samostatnej izolačnej miestnosti. V tejto súvislosti budú kontaktovaní zákonní zástupcovia, ktorí si dieťa bezodkladne vyzdvihnú.

      V prípade, že u žiaka je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, postupuje škola podľa Školského semaforu.

      POVINNOSTI ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU

      Zákonný zástupca informuje riaditeľa školy /tel. číslo: 0918348975/ o tom, ak je u dieťaťa podozrenie, nariadená karanténa, alebo potvrdené ochorenie na COVID-19.

      Zákonný zástupca zodpovedá za dodržiavanie hygienicko – epidemiologických opatrení pri príchode a odchode žiaka do školy. Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky na školský rok a rešpektuje opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí a žiakov

      Zákonný zástupca zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška. V prípade detí s vyššou citlivosťou kože na dezinfekčný materiál /ktorý zabezpečuje škola na alkoholovej báze/ by bolo žiaduce, aby zákonný zástupca zabezpečil svojmu dieťaťu vlastný malý, prenosný dezinfekčný rozprašovač na ktorý alergický nie je.

      Zákonný zástupca predkladá pri nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky žiaka v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní /vrátane víkendov a sviatkov/ PÍSOMNÉ VYHLÁSENIE O BEZPRÍZNAKOVOSTI /príloha č.1- klik Bezpriznakovost.docx alebo pdf: Bezpriznakovost.pdf/ alebo cez EDUPAGE- klik návod: bezprizn_cez_edupage.

      V zelených okresoch predkladá zákonný zástupca toto Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti dobrovoľne v záujme ochrany zdravia na škole. V ostatných okresoch mu táto povinnosť vyplýva z COVID automatu. Rodič, ktorý nepredložil Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti v čase, keď sa škola nachádzala v zelenom okrese, je povinný ho predložiť pri prepnutí okresu do oranžovej farby.

      V prípade, že dieťa nebude mať vyplnené a podpísané toto vyhlásenie /ak je okres v oranžovej a horšej farbe podľa COVID automatu/, nesmie vstúpiť do školy. V tomto prípade sa žiak bude považovať za príznakového a je potrebné, aby rodič kontaktoval pediatra svojho dieťaťa. Pokiaľ žiak prišiel do školy v sprievode rodiča bez VYHLÁSENIA, nebude mu umožnený vstup do školy a odchádza domov. Ak žiak prišiel do školy bez rodiča, bude umiestnený do izolačnej miestnosti a rodič o tejto skutočnosti bude kontaktovaný.

      Odporúčame zákonným zástupcom predložiť škole OZNÁMENIE O VÝNIMKE Z KARANTÉNY /príloha č.2 - klik vynimka_z_karanteny.docx alebo pdf: vynimka_z_karanteny.pdf/, ktoré oprávňuje žiaka ostať na prezenčnom vyučovaní v škole aj vtedy, ak bol žiak v kontakte s osobou s pozitívnou na ochorenie Covid-19. Takúto výnimku si môžu uplatniť žiaci, ktorí prekonali Covid-19 alebo sú plne zaočkovaní /prípadne zaočkovaní 1. dávkou do 180 dní od prekonania Covidu-19/.

      Zákonný zástupca môže ospravedlniť svoje dieťa na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní. Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní musí predložiť POTVRDENIE O CHOROBE od pediatra dieťaťa. V opačnom prípade sa bude jednať o neospravedlnenú neprítomnosť.

       

      Zákonný zástupca  žiaka a cudzie osoby nevstupujú do budovy školy, pokiaľ to situácia nevyžaduje. V prípade nutnosti vstupujú tieto osoby do školy len so súhlasom riaditeľky školy a vyplnia PÍSOMNÉ VYHLÁSENIE NÁVŠTEVNÍKA BEZPRÍZNAKOVOSTI /toto tlačivo vypĺňajú na vrátnici/. V takomto prípade tieto osoby dodržiavajú pokyny upravujúce prevádzku ZŠ a upozornenia zverejnené piktogramami na vchodových dverách a v priestoroch školy.

      PRÍCHOD A ODCHOD ŽIAKOV DO ŠKOLY

      Vstup do školy s vykonaním ranného filtra je povolený hlavným vchodom A a B nasledovne:

       

      Vchod A - hlavný vchod:                              2. stupeň /v čase od 7.30 – 7:45 hod./             

       

      Vchod B - vedľajší vchod /pri bufete/:         1. stupeň /v čase od 7.00 – 7:45 hod./

       

       Žiak svoj príchod aj odchod zaregistruje v elektronickom dochádzkovom systéme školy /čipuje sa/.

       

      Žiaci školu opúšťajú cez bežne používaný vchod A2.

      ORGANIZÁCIA VYUČOVANIA A PRAVIDLÁ SPRÁVANIA SA ŽIAKA V ŠKOLE

      Žiak odchádza z triedy počas vyučovacej hodiny a prestávok iba so súhlasom vyučujúceho, alebo dozorkonajúceho učiteľa.

      Žiak sa počas prestávky zdržiava vo svojej triede, ktorú opúšťa iba v prípade návštevy sociálnych zariadení, bufetu a plnenia si týždenníckych povinností. Vlastnú stravu a stravu zakúpenú v bufete smie žiak konzumovať iba vo svojej triede.

      Žiak musí mať prekryté horné dýchacie cesty na vyučovacej hodine v triede šálom alebo šatkou. Žiak sa po príchode do školy prezúva a prezlieka v šatni.

      Prevádzka ŠKD je od 7.00 do 16.00. Žiaci z ŠKD /žiaci 1. stupňa/ odchádzajú v prípade priaznivého počasia zo školského dvora v doprovode zákonného zástupcu, ktorý osobne vyzdvihne svoje dieťa na školskom dvore. Zákonný zástupca sa na školský dvor dostane priamo cez bránu, nie cez budovu školy. V prípade nepriaznivého počasia zákonný zástupca kontaktuje telefonicky vychovávateľku ŠKD a žiak sám opúšťa budovu školy cez bežne používaný vchod A2. Pri odchode dieťaťa z ŠKD zákonný zástupca nevstupuje do budovy školy.

      STRAVOVANIE V ŠJ

      Časový rozpis stravovania sa prispôsobí rozvrhu. V školskej jedálni žiaci obedujú podľa pokynov vedúcej ŠJ a vyučujúcich. Žiakov, ktorí sa vyučovania nezúčastnia, odhlasuje zákonný zástupca elektronicky, prípadne telefonicky najneskôr do 8.00 hod. Žiaci si pred odobraním obeda nevyhnutne vydezinfikujú ruky. Rúško/respirátor žiak odloží až počas konzumácie obeda.

       

      Tlačivá:

      Bezpriznakovost.docx alebo pdf: Bezpriznakovost.pdf

      vynimka_z_karanteny.docx alebo pdf: vynimka_z_karanteny.pdf

      Ako vyplniť tlačivo elektronicky cez EDUPAGE: klik tu: bezpr_cez_edupage

      Ako si vytvoriť rodičovské konto: Rodicovske_konto_Edupage_zs.pdf

     • Slávnostné otvorenie šk. roka 2021/2022

     •  Vážení rodičia,

      riaditeľstvo školy oznamuje žiakom Základnej školy, Pionierov 1, že slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022 sa uskutoční 2. septembra o 8.30 na školskom dvore. Srdečne pozývame aj zákonných zástupcov žiakov za prísneho dodržiavania hygienicko -  epidemiologických opatrení /prekrytie horných dýchacích ciest/.

      Žiaci 1. ročníka majú stretnutie o 8.00 pred budovou školy pri vchode „B“, kde sa rozdelia do jednotlivých tried.

      Príchod žiakov 2. – 9. ročníka do tried je naplánovaný na 8.00 hod. cez hlavný vchod.

      Tešíme sa na Vás.

       

     • Vážení rodičia!

     • Vážení rodičia!

      Na začiatku školského roka 2021/2022 ministerstvo školstva umožní dobrovoľné testovanie žiakov v školách PCR kloktacími testami alebo domácimi AG samotestami s krátkymi tyčinkami. Testovanie môžu využiť všetci žiaci, aj zaočkovaní a aj tí, ktorí už v minulosti prekonali ochorenie covid-19.

      Možnosť testovať sa PCR kloktacími testami bude dostupná len na začiatku školského roka na základnej škole. Pokiaľ sa rodičia rozhodnú využiť možnosť domáceho samotestovania žiakov pomocou AG testov, dostanú sadu 25 ks testov na žiaka na domáce použitie.

      V pondelok Vám cez Edupage (resp. stránka školy) prostredníctvom rodičovského konta bude doručená anketa, kde sa budete môcť vyjadriť ohľadom testovania Vašich detí PCR kloktacím testom, ako aj možnosti objednania si domácich AG samotestov. V ankete sa budete môcť vyjadriť od 23.8.2021  - 8.00 hod. do  25.8.2021 - 20.00 hod.

      Ďakujeme

     • Školské pomôcky

     • Vážení rodičia, milí žiaci. Začiatok školského roka sa nám blíži a preto prinášame zoznam pomôcok do jednotlivých ročníkov. 

      Tento zoznam sa Vám zobrazí po kliknutí na nasledujúci odkaz, kde je už prednastavená naša škola, len si vyberiete ročník. Na kúpu môžete využiť priamo firmu Daffer, alebo si podľa daného ročníka opísať (vytlačiť) pomôcky a kúpiť si ich vlastným spôsobom.

      Odkaz na pomôcky: Školské_potreby

       

       

   • Kontakty

    • Základná škola, Pionierov 1, Rožňava
    • sekreteriát: 058/7345278, 0911350283 školská jedáleň: 058/7345481 zástupcovia riaditeľky školy: 0911278194 riaditeľka školy: 0918348975 CVČ – 0944 468 887
    • 35543647
    • 2021645065
    • E0006565762
    • https://www.facebook.com/zspionierka
    • https://www.instagram.com/zspionierov/
    • Pionierov 1 04801 Rožňava Slovakia
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje