• Výchovné poradenstvo

    • Výchovné poradenstvo

      

     Výchovnou poradkyňou na našej škole je Mgr. Jurina Bokrosová

      

     Milí žiaci !

     Každý z nás sa môže dostať do situácie, ktorú v danej chvíli považuje za neriešiteľnú alebo potrebuje k jej riešeniu viac informácií. Problémy, ktoré nám môžu strpčiť život môžu byť rôzne. Zlé osobné vzťahy so spolužiakmi alebo rodičmi, pocit samoty a nepochopenia, neúspech v škole, drogy alebo šikanovanie. V týchto prípadoch je Vám vždy k dispozícii buď  triedny učiteľ alebo výchovná poradkyňa.

      

     Výchovná poradkyňa plní úlohy školského poradenstva v otázkach výchovy, vzdelávania a profesijnej orientácie detí, v oblasti prevencie problémového a delikventného vývinu detí. Sprostredkúva prepojenie školy s odbornými zariadeniami, ktoré sa zaoberajú starostlivosťou o deti. Poskytuje metodickú a informačnú pomoc pedagogickým pracovníkom školy a zákonným zástupcom dieťaťa. Mapuje výchovné problémy  školy a spolupracuje pri zabezpečovaní prevencie sociálno – patologických javov. Pracuje s končiacimi žiakmi a ich rodičmi pri profesijnej orientácii, oboznamuje ich s aktuálnymi informáciami o stredných školách a  prijímacích skúškach a to na triednických hodinách,  rodičovských združeniach a prostredníctvom  individuálnych pohovorov.

      

     Ak potrebujete pomoc alebo radu, skontaktujte výchovnú poradkyňu  kedykoľvek po dohode, alebo  počas konzultačných hodín pre rodičov a žiakov:

      Vo štvrtok  13.00 - 14.00 hod

     Kontakt:

     Tel.:    058/7345278  - sekretariát ZŠ

     e-mail: jurina.bokrosova@zspionierka.sk 

      

      Žiaci majú možnosť konzultovať kedykoľvek v priebehu prestávok či po vyučovaní.

      

  • Kontakty

   • Základná škola, Pionierov 1, Rožňava
   • sekreteriát: 058/7345278, 0911350283 školská jedáleň: 058/7345481 zástupcovia riaditeľky školy: 0911278194 riaditeľka školy: 0918348975 CVČ – 0944 468 887
   • 35543647
   • 2021645065
   • E0006565762
   • https://www.facebook.com/zspionierka
   • https://www.instagram.com/zspionierov/
   • Pionierov 1 04801 Rožňava Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje