• Filozofia športových tried

     Telesná výchova a šport zohráva v živote mladého človeka pomerne dôležitú úlohu. Je súčasťou jeho snahy o získanie potrebnej duševnej rovnováhy, zdravého životného štýlu i adekvátneho začlenenia do života  v spoločnosti.

     Našou filozofiou je  byť školou spájajúcou kvalitný a efektívny edukačný proces s mimoškolskými aktivitami. Školou spájajúcou deti, žiakov, učiteľov, ostatných zamestnancov, rodičov a ďalších partnerov, ktorí budú hrdí na to, že sú súčasťou našej školy Rozvíjať individuálne schopnosti detí a žiakov so zameraním na ich úspešné uplatnenie v živote.

     Nemusíme z  každého dieťaťa vychovať úspešného športovca. My vyhráme už tým, keď „deti budú  milovať šport“. Vďaka športu prežijú krásne detstvo, budú mať množstvo zážitkov a priateľov, svoju záľubu, svojho koníčka, vyhnú sa nástrahám doby, získajú pevnú vôľu, sebavedomie, zdravý životný štýl a zmysluplne využijú svoj voľný čas.

     Predmet športová príprava je súčasťou výchovno–vzdelávacieho procesu. Cieľom zriadenia športových tried na našej škole je podporiť a rozvíjať športové nadanie žiakov. Chceme vychovať žiakov s aktívnym prístupom k športu, telesnému zdraviu, tímovému duchu a rozvoju kolektívneho povedomia. 

     Do športových tried sa prijímajú žiaci po ukončení  4. ročníka a overení pohybových zručností, schopností a športového nadania.

     Na úroveň vzdelávania kladieme aj výchovnú stránku procesu. Zo žiakov športovej triedy vychovávame zdravo sebavedomých, slušných a spoločensky vyspelých jedincov.

     Úroveň ich vystupovania, spôsob komunikácie  formujeme počas celých piatich rokov. Súčasťou ich formovania je aj psychologická príprava (vyrovnanie sa s úspechom i s neúspechom).

     Prečo ?

     Pociťujeme potrebu otvoriť deťom možnosti v oblasti športu, aby sa rozvíjali, zdokonaľovali a účelne využívali svoj voľný čas.

     Škola má vytvorené základné personálne, priestorové a materiálne podmienky a kvalifikovaných učiteľov telesnej výchovy.

     Oblasť športu a pohybovej aktivity poskytuje mladému človeku okrem potrebného telesného a psychomotorického zdokonaľovania aj široký priestor pre osobnú realizáciu v skupine ľudí, v ktorej má možnosť konfrontácie úrovne svojich pohybových schopností a zručností, ale aj psychických vlastností – ako vôľa, cieľavedomosť, disciplína a dodržiavanie pravidiel.

     Pohybová aktivita vytvára široký priestor pre kvalitatívne vyšší stupeň zdokonaľovania osobnosti a zdravej psychiky. Tento efekt prirodzene priaznivo ovplyvňuje aj iné dôležité aktivity mladého človeka, proces vzdelávania a výchovy nevynímajúc. Pohybová aktivita veľmi vhodne kompenzuje psychické zaťaženie žiakov, dáva im možnosť aktívnej regenerácie a získavania odolnosti voči dlhotrvajúcej jednotvárnej činnosti.

     Vo svojom okolí máme množstvo talentovaných žiakov, ktorí nie sú organizovaní, preto im ponúkame pomocnú ruku, aby zdokonaľovali svoj talent vo svoj prospech, v prospech svojho zdravia a v prospech nás všetkých. Vedieme ich k tomu, aby vedeli, čo najlepšie reprezentovať seba, svojich rodičov, školu, klub, trénerov, svoje mesto. Deti získavajú veľa nádherných zážitkov z turnajov, nadväzujú nové priateľstvá, prežijú naozaj krásne detstvo a mladosť. Myslíme si, že toto je jediná a najlepšia prevencia pred rôznymi závislosťami, ktorých dnes už nie je málo.

      

      

      

  • Kontakty

   • Základná škola, Pionierov 1, Rožňava
   • pionierka.zs@gmail.com
   • admin@zspionierka.sk
   • admin@zspionierka.sk
   • sekreteriát: 058/7345278, 0911350283 školská jedáleň: 058/7345481 zástupcovia riaditeľky školy: 0911278194 riaditeľka školy: 0918348975 CVČ – 0944 468 887
   • 35543647
   • 2021645065
   • E0006565762
   • admin@zspionierka.sk
   • https://www.facebook.com/zspionierka
   • https://www.instagram.com/zspionierov/
   • Pionierov 1 04801 Rožňava Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje