• Kariérna a výchovná poradkyňa

   • Kariérna a výchovná poradkyňa - Mgr. Jurina Bokrošová 

    Ako výchovná a kariérna poradkyňa spolupracujem  s triednymi učiteľmi, vyučujúcimi, školským podporným tímom a vedením školy. Okrem toho zabezpečujem pre žiakov výchovné a výchovno-poradenské aktivity a taktiež im poskytujem kariérne poradenstvo v prípade, že majú problém pri výbere ich ďalšieho smerovania. Na našej škole sa venujem: 

    • pravidelnému monitorovaniu talentovaných a nadaných žiakov, poskytovaniu individuálnych konzultácií žiakom a ich rodičom pri výskyte problémov vo výchovno-vzdelávacom procese, 
    • spolupracujem s koordinátorkou protidrogovej prevencie a centrami výchovnej a psychologickej prevencie pri ochrane žiakov pred negatívnymi sociálno-patologickými javmi, 
    • vykonávam poradenskú činnosť súvisiacu so štúdiom na stredných školách poskytujem aktuality z oblasti výchovného poradenstva na nástenke VP a webstránke školy, 
    • venujem pozornosť hodnotovej orientácií mladých ľudí, úzko súvisiacej s medziľudskými vzťahmi v spoločnosti,  
    • úzko spolupracujem s výchovnými a kariérovými poradcami  iných škôl, s poradenskými zariadeniami a s Úradom práce, soc. vecí a rodiny. 

     

  • Kontakty

   • Základná škola, Pionierov 1, Rožňava
   • sekreteriát: 058/7345278, 0911350283 školská jedáleň: 058/7345481 zástupcovia riaditeľky školy: 0911278194 riaditeľka školy: 0918348975 CVČ – 0944 468 887
   • 35543647
   • 2021645065
   • E0006565762
   • https://www.facebook.com/zspionierka
   • https://www.instagram.com/zspionierov/
   • Pionierov 1 04801 Rožňava Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje