• Výročná správa Rady školy 2021

    • VÝročná správa rady školy pri základnej škole,

     pionierov 1, rožňava za rok 2021

      

     Prehľad činností vykonávaných v kalendárnom roku 2021

     1) Prvé plánované ustanovujúce zasadnutie Rady školy sa uskutočnilo dňa 12.5.2020. Pani riaditeľka školy PaedDr. Erika Fábiánová informovala prítomných s výchovno-vzdelávacími výsledkami školy. Vzdelávanie na 2. stupni prebiehalo počas 1. polroka hlavne online formou, keďže žiaci boli od 16.10.2020 doma. Prvý stupeň absolvoval obdobie od septembra do decembra v škole, ale od januára 2021 boli žiaci tiež doma a výučba prebiehala online. Riaditeľka školy vyjadrila pri tejto situácii poďakovanie všetkým učiteľom, ktorí túto situáciu zvládli, ale i rodičom, ktorí to doma so žiakmi najmä prvého stupňa nemali vôbec ľahké. Poukázala na to, že učitelia sa počas leta 2020 vyvzdelávali, preškolili presne pre takýto účel a ako sa neskôr ukázalo, malo to svoje opodstatnenie. Členovia rady školy sa tiež poďakovali riaditeľke, aby tlmočila poďakovanie ďalej, všetkým pedagógom.

     V ďalšom bode informovala riaditeľka školy prítomných s hopodárením školy. Informovala prítomných s hospodárením školy. Uviedla, že najviac výdavkov išlo v uplynulom roku na dezinfekciu, ale tiež na rekonštrukcie tried, kde bolo potrebné doplniť dávkovače mydla, papiera, ale tiež i prívod teplej vody. Tiež bolo potrebné počas leta riešiť havarijnú situáciu so strechou a omietkou na telocvični.

     Nasledujúcim bodom v poradí bol rozpočet.  Riaditeľka školy informovala členov o aktuálnej situácii s rozpočtom. Prítomným oznámila, že ministerstvo školstva  bude pre rok 2021 posielať menej peňazí, oproti predchádzajúcim rokom. Ako problém vidí riaditeľka školy v tom, že zriaďovateľ – Mesto Rožňava krátilo školám financie a veľké pomerné časti ušetrených peňazí na mzdy, ale i na prevádzku zobralo. Táto informácia sa nepáčila členom Rady školy, ktorí sa informovali, čo je dôvodom. Podľa informácií od zriaďovateľa, ktoré tlmočil zástupca zriaďovateľa pán Lach a pani riaditeľka, budú peniaze zo škôl použité na rekonštrukciu inej školy v meste.

     Ďalej predseda rady školy Ing. Štefan Greško oboznámil prítomných s výročnou správou za rok 2020, rada školy mala 3 zasadnutia vo februári, v auguste a októbri  - ktoré boli potrebné na schválenie a predloženie potrebných dokumentov z rady školy, či základnej školy.

     Riaditeľka školy informovala o aktuálnych projektoch, v ktorých je škola zapojená. Z týchto projektov boli škole dodané aj finančné granty pre neustále zvyšovanie kvality vzdelávacieho procesu. Členovia rady školy sa informovali, čo škola chystá v nasledujúcom období. Nakoľko pandemická situácie nie je ustálená, škola nevie realizovať žiadne hromadné akcie. Preto sa ďalej čaká na opatrenia, uvoľnenia a následnej realizácii spoločenských akcií. Predseda rady školy poďakoval všetkým členom, ktorí sa zúčastnili a zasadnutie ukončil.

      

     2) Druhé zasadnutie RŠ sa konalo 27.8.2021. Riaditeľka školy PaedDr. Erika Fábiánová informovala prítomných o tom, že škola má k dnešnému dňu 608 žiakov v 27 triedach. Na prvom stupni z toho je 268 žiakov v 13 triedach a na druhom stupni je 298 žiakov v 12 triedach. Je to o 25 žiakov viac ako minulý rok a aj tento rok bude škola otvárať 3 prvé triedy,  pričom vo dvoch triedach prvého ročníka je po 22 žiakov a v jednej triede je 23 žiakov, čiže sú plne obsadené. Zo školy odišlo tento rok 17 ôsmakov na bilingválne gymnázium, ale do 5. ročníka prišlo 12 detí zo spádových dedín.  Škola má teda štyri triedy piateho ročníka, z toho jedna trieda je športová s počtom žiakov 29 a v ostatných triedach je počet žiakov po  21 žiakov v dvoch triedach a jedna trieda má 20 žiakov. Pravdepodobne na základe dotazníka 11 z týchto žiakov piateho ročníka bude chcieť odísť na osemročné gymnázium a preto budúci školský rok budú spojený do troch tried šiesteho ročníka. Priemer žiakov na jednu triedu v  školskom roku 2021/22 je 22,5 žiaka

      

     Riaditeľka školy v ďalšom bode objasnila prítomným tvorbu inovovaného školského vzdelávacieho programu. Celý prvý stupeň už štvrtý školský rok bude jednotne postupovať podľa inovovaného ŠkVP s názvom „Škola pre život“ a preto v ňom nenastali oproti minulému roku žiadne zmeny, a celý druhý stupeň už tretí školský rok jednotne postupuje podľa inovovaného ŠkVP s názvom „Škola pre život II.“. Tieto ŠkVP pre prvý aj druhý stupeň boli však doplnené o Dodatok č.2 k 1.9.2021, ktorý sa týkal usmernení, podľa ktorých škola pri nástupe žiakov po dištančnom vzdelávaní a v prípade opätovného prerušenia vyučovania bude postupovať. Na začiatku školského roka škola prostredníctvom Dotazníkov pre žiakov zistí,  aké sú možnosti vybavenia IKT u nich doma, vykoná monitorovanie vedomostí žiakov, ktoré nadobudli počas dištančného vzdelávania a do konca októbra 2021 doberie všetko zameškané učivo z predchádzajúcich ročníkov, ktoré počas minulého školského roka nebolo dobraté. V prípade, že sa opäť žiaci budú musieť vzdelávať dištančne, učitelia budú na komunikáciu so žiakmi a rodičmi využívať EDUPAGE a tiež platformu Office 365. Na základe odporúčania MŠVVaŠ SR sa v tomto školskom roku obmedzí množstvo hromadných podujatí, žiaci školy neabsolvujú školu v prírode ani lyžiarsky výcvik. Plavecký výcvik sa zrealizuje len v prípade, ak to situácia dovolí. Na škole sa vyčlenila izolačná miestnosť, ktorá slúži na umiestňovanie osoby s príznakmi ochorenia COVID-19 alebo iného infekčného ochorenia. V školskom roku 2021/2022 budú zavedené nulté hodiny na výučbu predmetu Športová výchova, nakoľko je nedostatočná kapacita telocviční na jej odučenie počas ostatných vyučovacích hodín.  Pedagogická rada sa dňa 27.8.2021 uzniesla a riaditeľka školy schválila hodnotenie Telesnej a športovej výchovy, Etickej výchovy a Náboženskej výchovy formou absolvoval/neabsolvoval, absolvovala/neabsolvovala. CVČ a športové krúžky naďalej budú postupovať podľa výchovného programu CVČ s názvom „Hýb sa, uč sa, poznávaj“.

                 Ďalej riaditeľka informovala prítomných o rozpočte školy na kalendárny rok 2021.  Škola má financie rozdelené na normatív, nenormatív a ostatné finančné prostriedky. Počas uplynulého školského roka prebehla rekonštrukcia multifunkčného ihriska v celkovej hodnote 24 550,20 € a škola tiež dokúpila učiteľské a žiacke stoličky a lavice v hodnote 8 930 €. Počas letných prázdnin prebehla oprava detského ihriska v celkovej hodnote 41 244,53 €, na ktorého slávnostné otvorenie 2.9.2021 zároveň pozvala všetkých členov RŠ. Boli tiež zakúpené osobné šatňové skrinky aj na prvý stupeň.  Z nenormatívu škola hradí šiestich asistentov učiteľa, traja sú platení z kraja a ďalší traja z projektu. Tiež zakúpila učebnice za 11 412 € a z príspevku na digitálne technológie v hodnote 2 000 € bola doplnená výpočtová technika. Tento školský rok bol tiež plodný na projekty, do ktorých sa učitelia a škola zapojili. Pre školu sa podarilo dostať 41 267,60 €.  Z Nadácie Orange: On-line moderne a tvorivo škola získala 1 300 €, z Nadácie Pontis na projekt „Objav poklad“ na kúpu micro:bitov škola dostala 987,60 €. Z projektu moderná škola škola získala 30 000 €, na modernizáciu školy, ktoré škola využila na vymaľovanie niektorých tried, chodby a tiež na modernizáciu nábytku a vytvorenie oddychovej zóny v dvoch triedach piateho ročníka.  Nadácie SPP – SPPoločne pre komunity na ochranu životného prostredia 2 000 €, budú slúžiť na skrášlenie prostredia a vytvorí sa svojpomocne na školskom dvore také centrum na vzdelávanie a relax, budú vysadené ovocné stromčeky, nasadené lavičky, vytvorí sa bylinková špirála, budú vytvorené a vysadené vyvýšené záhony, vytvorí sa tiež hmyzí domček a bude aj časť zvaná meteostanica.  Boli schválené na tento školský rok aj ďalšie dva projekty, ktoré sa finančne nedajú vyčísliť a to FINQ zameraná na školenie učiteľov v oblasti finančnej gramotnosti a projekt Ekopolys – Ekoalarm cez SPP dostane škola plastové koše na triedenie odpadu vytvorené recykláciou zo starých zubných kefiek.

     V ďalšom bode zhodnotila riaditeľka školy koncepčný zámer rozvoja školy za šk. rok 2020/2021. Koncepcia bola spísaná na 5 rokov, pričom prebieha posledný rok jej realizácie. Tento zámer nielen, že sme splnili, ale urobili sa niektoré veci aj nad rámec toho, nakoľko škola potrebovala reagovať na aktuálne vzniknuté situácie. Vnútro školy bolo zmodernizované a malo by byť už v poriadku, avšak škola by ešte chcela zabezpečiť budúci školský rok teplú vodu aj do každej triedy druhého stupňa, nakoľko je len v triedach na prvom stupni a všetkých toaletách.

     Pani riaditeľka predniesla správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach podľa § 14 ods. 5 písm. d) v školskom roku 2020/2021. Správa obsahovala všetko, čo podľa  vyhlášky  Ministerstva školstva Slovenskej republiky o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení  č. 9/2006 má obsahovať.  Poďakovala všetkým učiteľom za ich úsilie a snahu počas celého tohto obdobia, kedy sa snažili čo najlepšie zabezpečovať vzdelávanie žiakov aj počas dištančného vzdelávania , na ktoré sa učitelia a škola  vopred pripravovala tak, aby pre žiakov boli vytvorené čo najlepšie podmienky na výučbu.  Počas školského roka sa tiež zúčastňovali rôznych školení, webinárov pre učiteľov, aby sa výučba plnohodnotne mohla realizovať aj v on-line prostredí.  

     V poslednom bode riaditeľka školy PaedDr. Erika Fábiánová  informovala prítomných  s vypracovanými Pedagogicko – organizačným, materiálno – technickým zabezpečením výchovno – vzdelávacieho procesu v školskom roku 2021/2022. Na prvom stupni je  12 tried a na druhom stupni 15 tried. Škola je zameraná na výučbu cudzích jazykov, informatiku a tiež má dve športové triedy. V tomto školskom roku bude tiež nová športová trieda v piatom ročníku. Tento školský rok jedna učiteľka nastúpila na materskú dovolenku, preto bola na jej miesto prijatá jedna nová kolegyňa na výučbu chémie a biológie. Tiež sa z materskej dovolenky vrátila jedna kolegyňa na výučbu slovenského jazyka.  Škola cez projekt má aj 3 asistentov učiteľa a ďalší 3 jej boli priznaný z VÚC , ktorí budú vyučujúcim nápomocní v mnohopočetných triedach a pri výučbe začlenených žiakov. V CVČ sú len 2 zamestnanci, ktorí tiež plnia úlohy a aj vďaka nim je ponuka krúžkovej činnosti tento rok bohatšia. I keď krúžky v CVČ sú pre všetky školy v Rožňave, 99% žiakov v CVČ tvoria žiaci našej školy.  Pedagogický zamestnanci sa pravidelne stretávajú na pedagogických radách, ktoré tento školský rok budú zamerané na čitateľskú a finančnú gramotnosť a tiež na skvalitnenie práce s novými softvérmi a IKT technológiou.  Tento dokument sa predkladá zriaďovateľovi a bude umiestnený na web stránke školy k nahliadnutiu. Bol vypracovaný na základe toho, čo plánovali vedúci metodických orgánov PK, STU a MZ. 

     Na záver sa o slovo sa prihlásili členovia školy, pán Baláž, pán Burdiga, ale tiež pán Šlosár s pani Koroncziovou, ktorí sa poďakovali v mene poslancov, ale zároveň aj rodičov, že túto neľahkú úlohu počas dištančnej výučby zvládlo vedenie školy a učitelia výborne. Ďalej vyzdvihli prácu pani riaditeľky, pod ktorej vedením sa škola modernizuje, skrášľuje a rozvíja.

      

     3) Dňa 11.10.2021 sa uskutočnilo tretie zasadnutie RŠ. Riaditeľka školy PaedDr. Erika Fábiánová predniesla Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach podľa § 14 ods. 5 písm. d) v školskom roku 2020/2021. . Oboznámila prítomných s počtami žiakov, zamestnancov, aktivitami, ktoré sa uskutočnili v danom školskom roku, závermi inšpekčných kontrol, materiálno – technickým vybavením, ako aj s finančným a hmotným zabezpečením školy.

     Žiakov bolo 601, 55 pedagogických zamestnancov a 19 nepedagogických. Aktivita na prezentáciu školy bola realizovaná predovšetkým cez webovú stránku a sociálne siete.

     Škola sa zapojila do veľkého množstva projektov. Projekty sa podnikali dlhodobé-  Škola priateľská deťom, ale aj krátkodobé spolu v celkovej hodnote 67287 eur. Vďaka projektom sa opravilo multifunkčné ihrisko, postavilo nové detské ihrisko a podnikli sme spoločnú brigádu pri tvorbe zelenej oázy, ktorá trvá aj v súčasnosti. . Tiež sa nám podarilo zrealizovať projekt EKO alarm- smetné koše na separovaný odpad v každej triede. Ďalším projektom je finančná gramotnosť ktorá pozostáva z dvoch fáz: prvý rok budú prebiehať školenia, ďalší samotné uplatnenie vo vyučovacom procese. Ďalej sme dostali pre 66 detí  výchovno- vzdelávacie potreby v rámci hmotnej núdze.  Podarilo sa nám zapísať 66 detí do prvého ročníka, čo sú tri triedy. Oproti minulým rokom mám odchádzajú na osemročné gymnáziá len dvaja žiaci. 11 žiakov odišlo na bilingválne stredné školy čo svedčí o dobrej úrovni výučby jazykov. Neprospeli piati žiaci na prvom stupni, ktorí mali problémy dlhodobejšieho rázu. Vzhľadom na situáciu, ktorá bola, nefungovali záujmové aktivity a krúžky vo voľnom čase. Na komunikáciu sme využívali predovšetkým edupage a na online vzdelávanie balík Office 365 program MS Teams. Tento dokument bol prítomnými jednomyseľne schválený. Hodnotiaca správa tvorí súčasť tejto zápisnice.

     Ďalej informovala prítomných o plánovaných aktivitách školy na rok 2021/2022

      

     Predseda Rady školy Ing. Štefan Greško informoval prítomných o pláne práce Rady školy na rok 2022. Rada školy by mala ma v roku 2022 minimálne 3 plánované zasadnutia. Okrem plánovaného zasadnutia je tiež v pláne aj jedno mimoriadne, ktoré bude slúžiť ako voľba riaditeľa školy.  Prvé riadne zasadnutie by sa malo uskutočniť  vo februári, ďalšie zasadnutie by malo byť v auguste a tretie v októbri 2020. Plán práce Rady školy bol jednomyseľne schválený.

      

     Riaditeľka školy informovala prítomných o ďalších plánoch, ktoré sa budú priebežne realizovať, resp. aktivitách, ktoré pripravujeme do budúcna. Vrátila sa aj k projektu zelenej oázy, ktorú sme nakoniec svojpomocne vybudovali, nakoľko z dôvodu zlej epidemiologickej situácie, nebolo možné prizvať na pomoc  rodičov žiakov. Diskusia prebiehala k jednotlivým bodom programu aj priebežne.

      

      

      

     Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch (ročná účtovná závierka)

     1. V zmysle Štatútu RŠ, RŠ nemá vlastné finančné prostriedky a všetky náklady spojené s činnosťou RŠ sú uhrádzané z prostriedkov školy.
     1. V kalendárnom roku 2019 vedenie školy materiálne zabezpečilo bezproblémový chod RŠ (kancelárske potreby, poštové náklady ... ).

     Aktuálne zloženie RŠ

     Predseda RŠ: Ing . Štefan Greško

     Podpredseda RŠ: PaedDr. Lucia Hanuštiaková

     Zapisovateľ: Mgr. Genovéva Kardošová

     Členovia RŠ: PaedDr. Vladimír Šlosár, Mgr. Ing. Judita Gabonaiová Hrenčuková, Ing. Slavomír Zubriczky, Mgr. Jarmila Koroncziová, Bc. Ivan Kuhn, MA, Ing. Ján Lach, Pavol Burdiga, Ing. Juraj Balázs.

     Ďalšie údaje

     Riaditeľka školy sa pravidelne zúčastňovala zasadaní RŠ, kde informovala o aktuálnych otázkach chodu školy (výchovno-vzdelávací proces, hospodárenie školy...) a dostatočne dokladovala požadované údaje.

      

     Rožňava, 7. 2. 2022                                                                    Ing. Štefan Greško

                                                                                                               predseda RŠ

  • Kontakty

   • Základná škola, Pionierov 1, Rožňava
   • sekreteriát: 058/7345278, 0911350283 školská jedáleň: 058/7345481 zástupcovia riaditeľky školy: 0911278194 riaditeľka školy: 0918348975 CVČ – 0944 468 887
   • 35543647
   • 2021645065
   • E0006565762
   • https://www.facebook.com/zspionierka
   • https://www.instagram.com/zspionierov/
   • Pionierov 1 04801 Rožňava Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje