• O nás

   • Centrum voľného času (ďalej len CVČ) v Rožňave zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť detí, rodičov a iných osôb do veku 30 rokov v ich voľnom čase. Výchovno-vzdelávacia činnosť usmerňuje rozvoj záujmov detí, mládeže v čase mimo vyučovania ako aj všetkých zúčastnených osôb v ich voľnom čase.

    CVČ utvára podmienky na rozvíjanie a zdokonaľovanie praktických zručností, podieľa sa na formovaní návykov užitočného a zmysluplného využívania voľného času. Táto činnosť je celoročná a pozostáva z pravidelnej, nepravidelnej záujmovej činnosti a prázdninovej činnosti.

    Počas školského roka prevažuje pravidelná krúžková činnosť, príležitostná činnosť, prázdninová činnosť, spontánna činnosť ako aj organizovanie voľno-časových aktivít, ktorých sa zúčastňujú deti aj iné osoby, ktoré nenavštevujú centrum. V období školských prázdnin sa uskutočňujú činnosti oddychového a rekreačného charakteru.

    CVČ zabezpečuje, podľa potrieb, vedomostné súťaže, olympiády a športové súťaže pre deti základných a stredných škôl, vyhlasovaných MŠVVaŠ SR. CVČ poskytuje školám a školským zariadeniam, občianskym združeniam, ktoré vykonávajú činnosť s deťmi a ďalšími právnickými a fyzickými osobami, ktoré o to požiadajú metodickú a odbornú činnosť v oblasti venujúcej sa deťom a mládeži v ich voľnom čase.

    Základná škola, Pionierov 1, Rožňava 

    Pionierov 1, Rožňava, 048 01 Rožňava

    Tel.: 058/7345278

    Web: www.zspionierka.edupage.org e-mail: pionierka.zs@gmail.com

     

    • PaedDr. Erika Fábiánová, riaditeľka ZŠ

     Tel.: 0918 348 975, 0944 468 887

     e-mail: pionierka.zs@gmail.com

      

    • Mgr. Dávid Vaško, Mgr. Sylvia Korintušová

     Tel.: 0944 468 887

                e-mail: pionierka.cvc@gmail.com 

     

  • Kontakty

   • Základná škola, Pionierov 1, Rožňava
   • sekreteriát: 058/7345278, 0911350283 školská jedáleň: 058/7345481 zástupcovia riaditeľky školy: 0911278194 riaditeľka školy: 0918348975 CVČ – 0944 468 887
   • 35543647
   • 2021645065
   • E0006565762
   • https://www.facebook.com/zspionierka
   • https://www.instagram.com/zspionierov/
   • Pionierov 1 04801 Rožňava Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje