• Základná škola, Pionierov 1, Rožňava

     

    Povinnosti vedúceho záujmového útvaru

    1. Vedúci záujmového útvaru /ďalej len „ZÚ“/ je zodpovedný za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pred, počas a po skončení krúžkovej činnosti /viď bod č. 3/.

    2. Do budovy školy alebo telocvične nesmú vstúpiť osoby, ktoré nie sú  priamou súčasťou krúžkovej činnosti alebo tréningového procesu /rodičia, súrodenci, osoby sprevádzajúce deti, diváci a pod./.

    3. Členovia ZÚ môžu vstúpiť do priestorov im vyhradených iba spolu s vedúcim ZÚ 

    4. V čase trvania krúžkovej činnosti vedúci záujmového útvaru preberajú plnú zodpovednosť za BOZP žiakov a ich osobné veci v priestoroch školy, telocvične a šatne. Sú zodpovední za poškodenie materiálneho vybavenia školy, telocvične a šatne, ktorá sa stala počas ich záujmového útvaru a majú povinnosť nahradiť spôsobenú škodu v plnej výške.

    5. Vedúci jednotlivých záujmových útvarov zodpovedajú v spolupráci s rodičmi za zdravotný stav detí, ktorí navštevujú záujmový útvar.

    6. Po skončení posledného ZÚ v daný deň, vedúci ZÚ zhasína svetlá, zatvára okná, skontroluje uzávery vodovodu a zamyká interiérové alebo vchodové dvere.

     

                                                                                                                         

     

                                                                                                             PaedDr. Erika Fábiánová

                                                                                                                          riaditeľka školy

  • Kontakty

   • Základná škola, Pionierov 1, Rožňava
   • sekreteriát: 058/7345278, 0911350283 školská jedáleň: 058/7345481 zástupcovia riaditeľky školy: 0911278194 riaditeľka školy: 0918348975 CVČ – 0944 468 887
   • 35543647
   • 2021645065
   • E0006565762
   • https://www.facebook.com/zspionierka
   • https://www.instagram.com/zspionierov/
   • Pionierov 1 04801 Rožňava Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje