• Školská jedáleň

    •          Naša jedáleň  

     Vnútorný poriadok školskej jedálne- klik tu

     Všeobecne záväzné nariadenie mesta Rožňava o zabezpečení stravovania v zariadení školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta: klik tu

     Režijné náklady

     Stravníci ZŠ:  Režijné náklady na výrobu jedál  -  úhrada zákonného zástupcu:

                                                                               1.stupeň: 5 € paušál mesačne réžia                                

                                                                               2. stupeň: 5 € paušál mesačne réžia

     Denný poplatok za jedno odobraté jedlo sa uskutočňuje na základe aktuálneho VZN o zabezpečení stravovania schválené na zasadnutí MZ v Rožňave dňa 30.3.2023 uznesením č.34/2023.Účinnosť nadobúdajú 1.5.2023

     Telefón: 058/ 734 54 81     

      

     Platobné údaje:

     Číslo účtu: 04737190353 /0200 - VUB

     IBAN: SK62 0200 0000 0047 3719 0353

     Zápisný lístok  stravníka pre bežné stravovanie  na školský rok 2022/2023: prihlaska_na_obedy.rtf

     Vedúca školskej jedálne: Iveta Mokrá

     Hlavná kuchárka: Iveta Krempaská

     Samostatná kuchárka: Sylvia Olejníková

     Samostatná kuchárka:Monika Krempaská

     Pomocná kuchárka: Mária Eleková
     Pomocná kuchárka: Marta Piešová
     Pomocná kuchárka:Valéria Pačaiová

      

      

     Telefón: 058/ 734 54 81

     Výdaj obeda: 11:00-14:00 hod

      

     -Odhlasovať sa môže stravník deň dopredu, najneskôr však do 8:00 ráno prostredníctvom webovej stránky školy, telefonicky, alebo osobne v jedálni školy.

     V prípade nemoci si môže stravník 1.deň zobrať obed do obedára

                                                                                             

  • Kontakty

   • Základná škola, Pionierov 1, Rožňava
   • sekreteriát: 058/7345278, 0911350283 školská jedáleň: 058/7345481 zástupcovia riaditeľky školy: 0911278194 riaditeľka školy: 0918348975 CVČ – 0944 468 887
   • 35543647
   • 2021645065
   • E0006565762
   • https://www.facebook.com/zspionierka
   • https://www.instagram.com/zspionierov/
   • Pionierov 1 04801 Rožňava Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje