• Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi

    • Rodičia dostávajú počas školského roka informácie o výchovno–vzdelávacích výsledkoch prostredníctvom žiackych knižiek, elektronickej žiackej knižky, na 4 triednych rodičovských združeniach, prostredníctvom využitia konzultačných hodín triednych učiteľov, prípadne osobne alebo telefonicky podľa požiadaviek rodičov. Informácie môžu získať tiež prostredníctvom webovej stránky školy. Pre rodičov a verejnosť škola každoročne organizuje slávnostné otvorenie a ukončenie školského roka, slávnostnú akadémiu, Deň otvorených dverí, slávnostný zápis prvákov,  na návštevu pozývame materské školy z mesta.

      

     Zástupcovia rodičov žiakov jednotlivých tried tvoria Výbor rodičov. Ten sa stretáva približne 3x za rok. Vedením školy sú jej členovia informovaní o činnosti školy, o výsledkoch vzdelávania, zámeroch a ďalšom rozvoji, plánoch v oblasti materiálno – technického zabezpečenia výchovno – vzdelávacieho procesu.

      

     Pri škole je zriaďovateľom zriadená Rada školy. V nej školu zastupujú 2 členovia zvolení pedagogickými zamestnancami školy a 1 člen zvolený nepedagogickými zamestnancami školy. Ďalej ju tvoria 4 zástupcovia rodičov a 4 členovia sú delegovaní zriaďovateľom školy – mestom Rožňava. Členovia rady riešia problémy týkajúci sa plynulého chodu a fungovania školy ako inštitúcie.

      

     Základom vzdelávania a výchovy začlenených žiakov, hlavne v oblasti diagnostiky a poradenstva, je úzka spolupráca s Centrom PPPaP, Centrom ŠPP v Rožňave a Súkromným centrom ŠPP v Rožňave. V oblasti vzdelávacích a kultúrnych akcií spolupracuje škola s Gemerskou knižnicou P. Dobšinského, GOS, Baníckym múzeom , divadlom Actores v Rožňave a CVČ. V oblasti prevencia má škola nadviazaný úzky kontakt s PZ SR.

      

     V škole pracujú záujmové útvary podľa ich výberu rôzneho zamerania v rámci vzdelávacích poukazov. Činnosť krúžkov je pestrá, pre žiakov príťažlivá. V rámci CVČ pri škole  pôsobia krúžky so zameraním na šport (basketbal, taekwondo, karate, športová streľba...). Športové krúžky reprezentujú školu aj na súťažiach.

      

     Škola tiež veľmi úzko spolupracuje so svojím zriaďovateľom – mestom Rožňava, ktoré je nápomocné pri riešení materiálno – technického zabezpečenia, chodu a prevádzky školy.

      

     Ďalej škola spolupracuje s Regionálnym centrom podpory učiteľov (RCPU) v rámci Rožňavského edukačného klastra - viac info: RCPU_REK

      

  • Kontakty

   • Základná škola, Pionierov 1, Rožňava
   • sekreteriát: 058/7345278, 0911350283 školská jedáleň: 058/7345481 zástupcovia riaditeľky školy: 0911278194 riaditeľka školy: 0918348975 CVČ – 0944 468 887
   • 35543647
   • 2021645065
   • E0006565762
   • https://www.facebook.com/zspionierka
   • https://www.instagram.com/zspionierov/
   • Pionierov 1 04801 Rožňava Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje