• Plán práce Rady školy 2022

    • plán práce rady školy pri ZŠ, pionierov 1 v Rožňave na rok 2022

     FEBRUÁR

     1. Kontrola plnenia  uznesení
     2. Hodnotenie výchovno – vzdelávacích výsledkov za I. polrok školského roka 2021/2022
     3. Správa o výsledkoch hospodárenia školy za rok 2021
     4.  Predpokladaný rozpočet školy na rok 2022
     5. Výročná správa činnosti RŠ v roku 2021
     6. Rôzne, diskusia, záver

      

     AUGUST

     1. Kontrola plnenia  uznesení
     2. Školský vzdelávací program na školský rok 2022/2023 – návrh, schválenie
     3. Koncepčný zámer rozvoja školy a jeho vyhodnotenie
     4. Plán profesijného rozvoja na šk. rok  2022/2023
     5. Pedagogicko – organizačné, materiálno – technické zabezpečenie výchovno – vzdelávacieho procesu v školskom roku 2022/2023
     6. Rôzne, diskusia, záver

     Október

     1. Kontrola plnenia uznesení
     2. Správa o  výchovno – vzdelávacích výsledkoch školy v školskom roku 2021/2022 a jej schválenie
     3. Schválenie plánu práce RŠ na rok 2023
     4. Rôzne, diskusia, záver

      

     V Rožňave dňa  11.10.2021                                                                Ing. Štefan Greško

                                                                                                               predseda rady školy

  • Kontakty

   • Základná škola, Pionierov 1, Rožňava
   • sekreteriát: 058/7345278, 0911350283 školská jedáleň: 058/7345481 zástupcovia riaditeľky školy: 0911278194 riaditeľka školy: 0918348975 CVČ – 0944 468 887
   • 35543647
   • 2021645065
   • E0006565762
   • https://www.facebook.com/zspionierka
   • https://www.instagram.com/zspionierov/
   • Pionierov 1 04801 Rožňava Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje