• Projekty a granty

    • Grantový projekt Enter - Telekom

     finančná podpora vo výške: 987,60 €    Spoluúčasť: 0

     Do projektu Digitálne vzdelávanie sme sa zapojili v decembri 2020, kedy sme pre školu získali grant na zakúpenie micro:bitov v celkovej sume 987,60€. Z tejto sumy boli nakúpené základné sady pre 24 žiakov (čiže  prácu v jednej triede) a tiež 4 ks Ring:bit Car Kit V2 pre BBC micro:bit – programovateľné autíčka. Micro:bit je mikropočítač menší ako mobil. Ide o najjednoduchšie programovateľné teliesko na trhu a je vhodné aj pre úplných začiatočníkov. Dajú sa s ním vytvárať jednoduché hry, merať teplota, ovládať zvuk či svetelnosť iných zariadení. V roku 2016 ho vyvinula televízia BBC na podporu výučby programovania na hodinách informatiky vo Veľkej Británii.

      

     Grantový program e-školy pre budúcnosť – Orange

     finančná podpora vo výške: 1500 €   Spoluúčasť:  300 € /RZ/

     Nadácia ORANGE grantom podporila projekt našej školy „Moderne a tvorivo on-line“, ktorého cieľom bola podpora digitálnej gramotnosti žiakov a pedagógov na hodinách anglického jazyka, slovenského jazyka, informatiky, výtvarnej výchovy, etickej výchovy a občianskej výchovy. 

     Úlohou projektu bolo rozvíjať komunikačné schopnosti žiakov v cudzom a materinskom jazyku, viesť ich k rozumnému a zdravému využívaniu mediálnych prostriedkov (mobil, tablet, počítač, internet), naučiť sa pracovať s grafickým tabletom, rozvíjať estetické cítenie a pozitívny vzťah ku grafickému umeniu a uplatňovať osvojené poznatky v praxi, zlepšiť pracovnú atmosféru na vyučovacích hodinách, zapojiť žiakov do vyučovacieho procesu ako aktívnych partnerov,  zároveň ich viesť ku kritickému mysleniu, rozpoznávaniu problémových situácií, asertívnemu správaniu a zodpovednosti za vlastné konanie. 

     Aktivity projektu boli zamerané na podporu digitálnej bezpečnosti a zodpovedného správania sa v on-line priestore. Chceli sme ukázať žiakom možnosti využitia digitálneho priestoru na prácu, vzdelávanie, sebarealizáciu a relax. Jednotlivé úlohy boli realizované formou,  s ktorou sa často stretávajú v online priestore (animácie, komiksy, grafické kresby, influencerské a youtuberské videá). Deti svoje dielka prezentovali na svojej žiackej školskej internetovej stránke, ktorú samozrejme sami vytvorili.   

     Erasmus+  v predošlých školských rokoch sa nám už dvakrát podarilo uspieť v grantovom programe Erasmus+ - Kľúčová kompetencia, vzdelávacia mobilita jednotlivcov, v rámci ktorého mohli naši vyučujúci stráviť dva týždne na univerzite KENT v Canterbury vo Veľkej Británii a tak si zvýšiť svoju kvalifikačnú úroveň v oblasti didaktiky anglického jazyka. V školskom roku 2022/2023 sa do projektu zapojilo až 5 učiteliek anglického jazyka. Ak sa im podarí uspieť,  získajú grant v hodnote 14 000 € a strávia dva týždne na študijnom pobyte v meste St. Julian na ostrove Malta.

     MŠVVaŠ – Podpora čitateľskej gramotnosti

     finančná podpora vo výške: 800 €    Spoluúčasť: 0

     • do žiackej knižnice sme nakúpili rôzne nové knižné tituly.

      

     MŠVVaŠ – Zlepšenie vybavenia ŠJ

     finančná podpora vo výške: 5 000 €    Spoluúčasť: 0

     • do ŠJ bol zakúpený konvektomat.

      

     MŠVVaŠ – Modernejšia škola

     finančná podpora vo výške: 30 000 €    Spoluúčasť: 0

     • inovatívne priestorovo sme zariadili 2 kmeňové triedy a 2 učebne (cudzích jazykov a HUV)
     • na 2. podlaží na chodbe sme vytvorili centrálnu oddychovú zónu pre žiakov 2. stupňa, kde môžu relaxovať, študovať, môžu sa tam realizovať rôzne prednášky, aktivity...

      

     Grantový program SPPoločne pre komunity – SPP

     finančná podpora vo výške: 2 000 €    Spoluúčasť: 0

     • v mesiaci október 2021 sme zrevitalizovali s pomocou dobrovoľníkov časť školského dvora, ktorý bol nevyužitý (založili sme ovocný sad, vytvorili bylinkovú špirála, inštalované boli vyvýšené záhony, vyrobený a osadený hmyzí hotel, vyrobený pocitový chodník, meteo stanica a vyrobené a osadené boli lavičky).

      

     MŠVVaŠ – Školský digitálny koordinátor

     finančná podpora vo výške: 27 000 € na školský rok 2021/22   Spoluúčasť: 0

     • v rámci tohto projektu je od 1.9.2021 u nás ako na jednej zo 170 základných škôl na Slovensku pilotne zavedená pozícia školského digitálneho koordinátora,
     • jeho úlohou je koordinovať informatizáciu a vzdelávanie prostredníctvom digitálnych technológií s cieľom podporiť transformáciu vzdelávania a školy pre 21. storočie, resp. digitálnu budúcnosť.

      

     SPOLU: 67 287,60 €

      

     Zapojili sme sa aj do ďalších 4 projektov, ktorých prínos sa nedá vyčísliť v eurách:

     Nadácia Ekopolis - Eko Alarm

     • cieľom projektu je /od septembra 2021/ zavedenie systému zberu triedeného odpadu v škole a šírenie osvety ohľadom správneho triedenia a predchádzania vzniku odpadu. Škola dostala do každej triedy v septembri koše na triedenie papiera, plastu a bio/ zmiešaného odpadu vyrobené z recyklovaného materiálu /použitých zubných kefiek/. 34 x 3 koše = 102 kusov.

      

     Nadácia SLSP – Finq /kvocient finančnej kultúry/

     • ide o 2-ročný program finančného vzdelávania a rozvoja finančnej kultúry pre školy,
     • cieľom projektu je pomôcť žiakom a žiačkam školy rozvíjať kritické a systémové myslenie v celkovom kontexte financií,
     • inovatívny program FinQ, ako prvý na Slovensku, má za cieľ naučiť deti myslieť a správne sa rozhodovať v kontexte financií. Prináša komplexné metodické a podporné materiály pre školy, vytvorené s cieľom rozvíjať finančné vzdelávanie a finančnú kultúru žiakov na základných a stredných školách. Problematika financií a rozvoja finančnej kultúry je začlenená do rôznych vyučovacích predmetov

      

     LISA ACADEMY – „učiteľka LISA“ – vzdelávanie pre 21. storočia

     • ide o výukový systém AL-learning, ktorý po e-lerningu predstavuje novú generáciu vo vzdelávaní. Vzdelávanie týmto systémom je založené na princípe priamej komunikácie.

      

     MŠVVaŠ – Školská jedáleň – chutne a zdravo

     • ide o projekt vzdelávania zamestnancov ŠJ
     • cieľom revízie školského stravovania je zabezpečiť deťom energeticky a nutrične vyvážené jedlá a nápoje ale aj zvýšiť záujem detí o stravovanie v školskej jedálni. Preto sa snažíme zvýšiť atraktivitu jedál a zaviesť postupne moderné trendy prípravy jedál podávaných v našej jedálni.

      

  • Kontakty

   • Základná škola, Pionierov 1, Rožňava
   • sekreteriát: 058/7345278, 0911350283 školská jedáleň: 058/7345481 zástupcovia riaditeľky školy: 0911278194 riaditeľka školy: 0918348975 CVČ – 0944 468 887
   • 35543647
   • 2021645065
   • E0006565762
   • https://www.facebook.com/zspionierka
   • https://www.instagram.com/zspionierov/
   • Pionierov 1 04801 Rožňava Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje