• Profilácia školy

     • Prioritnou úlohou školy bude umožniť všetkým žiakom získať dostatočné všeobecné vedomosti a zručnosti vo všetkých všeobecnovzdelávacích predmetoch a hlboké odborné vedomosti vo všetkých zvolených voliteľných predmetoch
     • Dáme šancu každému žiakovi, aby sa rozvíjal podľa svojich schopností a bolo mu umožnené zažiť úspech bez ohľadu na rodinné a majetkové pomery, sociálne prostredie, národnosť a rasu.
     • Škola sa bude snažiť dosiahnuť zvýšenie gramotnosti v oblasti rozvoja digitálnych zručností žiakov a zabezpečiť kvalitnú prípravu žiakov v cudzích jazykoch so zreteľom na možnosti školy, so zameraním na komunikatívnosť a s ohľadom na schopnosti jednotlivých žiakov.
     • Škola zabezpečí podmienky na vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia tak, aby mali rovnocenný prístup vo vzdelávaní.
     • Veľký dôraz budeme hneď od začiatku klásť na vytvorenie dobrého tímu v triede, na rozvíjanie sebapoznania a sebahodnotenia žiaka vzhľadom k tomu, že prišli žiaci z rôznych materských škôl. Cieľom bude, aby žiaci získali dobrý učebný štýl, poznali svoje silné a svoje slabé stránky. Intenzívne sa to bude realizovať formou jednej vyučovacej hodiny raz týždenne vždy v pondelok na prvej hodine na vyučovacom predmete Kruh komunity pod Učebné osnovy 7 vedením triedneho učiteľa. Ciele a plán vyučovacieho predmetu sú v časti Učebné osnovy tohto Školského vzdelávacieho predmetu.
     Naším princípom je skvalitniť spoluprácu s rodičmi a verejnosťou a v spolupráci s rodičmi vychovať zo žiakov pracovitých, zodpovedných, morálne vyspelých a slobodných ľudí
      
     Podrobne rozpracovaná profilácia školy a profil absolventa, ako aj využitie disponibilných hodín a učebný plán  sa nachádza v Školskom vzdelávacom programe: klik skolske_vzdelavacie_programy
      
      
      
      
      
      
      
      
  • Kontakty

   • Základná škola, Pionierov 1, Rožňava
   • sekreteriát: 058/7345278, 0911350283 školská jedáleň: 058/7345481 zástupcovia riaditeľky školy: 0911278194 riaditeľka školy: 0918348975 CVČ – 0944 468 887
   • 35543647
   • 2021645065
   • E0006565762
   • https://www.facebook.com/zspionierka
   • https://www.instagram.com/zspionierov/
   • Pionierov 1 04801 Rožňava Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje