• Úvodný popis projektu

    • Nadácia ORANGE grantom podporila projekt našej školy „Moderne a tvorivo on-line“, ktorého cieľom je podpora digitálnej gramotnosti žiakov a pedagógov na hodinách anglického jazyka, slovenského jazyka, informatiky, výtvarnej výchovy, etickej výchovy a občianskej výchovy.

     Úlohou projektu je rozvíjať komunikačné schopnosti žiakov v cudzom a materinskom jazyku, viesť ich k rozumnému a zdravému využívaniu mediálnych prostriedkov (mobil, tablet, počítač, internet), naučiť sa pracovať s grafickým tabletom, rozvíjať estetické cítenie a pozitívny vzťah ku grafickému umeniu a uplatňovať osvojené poznatky v praxi, zlepšiť pracovnú atmosféru na vyučovacích hodinách, zapojiť žiakov do vyučovacieho procesu ako aktívnych partnerov,  zároveň ich viesť ku kritickému mysleniu, rozpoznávaniu problémových situácií, asertívnemu správaniu a zodpovednosti za vlastné konanie.

     Aktivity projektu sú zamerané na podporu digitálnej bezpečnosti a zodpovedného správania sa v on-line priestore. Chceme ukázať žiakom možnosti využitia digitálneho priestoru na prácu, vzdelávanie, sebarealizáciu a relax. Jednotlivé úlohy budú realizované formou,  s ktorou sa často stretávajú v online priestore (animácie, grafické kresby, influencerské a youtuberské videá). Deti svoje dielka budú prezentovať na svojej žiackej školskej internetovej stránke, ktorú samozrejme vytvoria sami.  

     Mgr. Zuzana Harhovská

     PaedDr. Andrea Kerekešová

     Webová stránka projektu: Moderne a tvorivo on-line

     Youtube kanál k projektu: Moderne a tvorivo on-line na youtube

  • Kontakty

   • Základná škola, Pionierov 1, Rožňava
   • sekreteriát: 058/7345278, 0911350283 školská jedáleň: 058/7345481 zástupcovia riaditeľky školy: 0911278194 riaditeľka školy: 0918348975 CVČ – 0944 468 887
   • 35543647
   • 2021645065
   • E0006565762
   • https://www.facebook.com/zspionierka
   • https://www.instagram.com/zspionierov/
   • Pionierov 1 04801 Rožňava Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje