• Priestorové a materiálno – technické podmienky

    • Priestorové podmienky školy

     a) pre manažment školy

     •  kancelária riaditeľky,
     •  kancelária zástupcov riaditeľky školy

     b) pre pedagogických zamestnancov školy

     •  zborovňa;
     •  kabinety pre učiteľov (priestor pre prípravnú prácu učiteľov a odkladanie pomôcok);

     c) pre zamestnancov poskytujúcich odborné služby a pomoc pedagógom, žiakom, rodičom

     •  kancelária školského psychológa, kancelária VP, učebňa ŠŠP

     d) pre nepedagogických zamestnancov školy

     •  kancelárie pre sekretariát, PAM, školníka, upratovačky, pracovníčky ŠJ

     e) hygienické priestory

     •  sociálne zariadenia pre žiakov a zamestnancov
     •  šatne alebo iné priestory na odkladanie odevov a prezúvanie obuvi;

     f) odkladacie a úložné priestory

     •  pre učebné pomôcky a didaktickú techniku
     •  skladové priestory
     •  archív

     g) informačno-komunikačné priestory

     •  knižnica vybavená knižničným fondom, IKT zariadením a pripojením na internet
     •  čitateľský kútik pre žiakov s vnútornou oddychovou zónou pre žiakov

     h) učebné priestory (interné/externé)

     •  učebne
     •  odborné učebne (4 počítačové učebne, 2 multimediálne učebne cudzích jazykov, učebňa

     fyzikálno-chemická, učebňa hudobnej výchovy, učebňa polytechniky, učebňa špeciálneho

     pedagóga, učebňa ŽK)

     •  telocvične 2 (malá a veľká)
     •  školské ihrisko (basketbalové, volejbalové, viacúčelové miniihrisko s umelým povrchom)

     Škola je vybavená najmodernejšou technikou. V každej triede sa nachádza interaktívna tabuľa alebo dataprojektor. Všetci naši učitelia disponujú notebookmi, ktoré sú každodennými pomocníkmi pri ich štúdiu a práci. Okrem toho máme v škole  triedy na 1. stupni prispôsobené na blokové vyučovanie, oddychovú zónu, bylinkovú záhradu, čitateľský kútik, futbalové a hokejové stoly, ping- pongové stoly a veľa ďalšieho.

  • Kontakty

   • Základná škola, Pionierov 1, Rožňava
   • sekreteriát: 058/7345278, 0911350283 školská jedáleň: 058/7345481 zástupcovia riaditeľky školy: 0911278194 riaditeľka školy: 0918348975 CVČ – 0944 468 887
   • 35543647
   • 2021645065
   • E0006565762
   • https://www.facebook.com/zspionierka
   • https://www.instagram.com/zspionierov/
   • Pionierov 1 04801 Rožňava Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje